อาชีพ

 

     อาชีพหลักของประชาชนตำบลบ้านเบิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 54 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคืออาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 41 ของประชากรทั้งหมด มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 12,217 ไร่ และอาชีค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด