เขตการปกครอง
 
     แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 11 หมู่บ้าน 1,486 หลังคาเรือน อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก