การศึกษา

 

1. โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ                                               จำนวน 4 แห่ง    

2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ                                          จำนวน 1  แห่ง    

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก          จำนวน 4 แห่ง