การอุตสาหกรรม

 

1. โรงงานแปรรูปผลิตภัณพ์จากไก่         จำนวน   1   แห่ง  

2. อุตสาหกรรมในครัวเรือน                   จำนวน 20   แห่ง