ประชากร

 

     มีประชากรรวมจากทะเบียนราษฎร์  5,291 คน  ชาย 2,496 คน  หญิง 2,795 คน และประชากรรวมจากการสำรวจ 4,580 คน ชาย 2,496 คน หญิง 2,795 คน