ศาสนา

 

     ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งสิ้น 5 แห่ง