ทรัพยากรด้านสาธารณสุข

 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล           จำนวน    1 แห่ง

2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน                 จำนวน  11 แห่ง

3. สถานพยาบาล                                       จำนวน    1 แห่ง

4. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           จำนวน    2 แห่ง

5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน        จำนวน  91 คน