ภูมิประเทศ


     เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำท่วมเป็นบางปี เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรมและปลูกไม้ผลต่าง ๆ มีคลองชลประทานไหลผ่าน