ข้อมูลทั่วไป จำแนกรายเดือน ของ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2556
ID หัวข้อ หน่วย เดือน รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
'010079
ผู้รับผิดชอบงาน..นายวิจักขณ์ ดวงจอมดี เบอร์โทร. 083-8228999
                           
'010001
1 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมด
[ เดือน 12|08 ]
หมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010002
2 จำนวนชุมชน(ในเขตเทศบาล)ที่รับผิดชอบทั้งหมด
[ เดือน 12|08 ]
ชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010003
3 จำนวนหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
[ เดือน 12|08 ]
หลังคาเรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010064
4 จำนวนครอบครัวในเขตรับผิดชอบทั้งหมด จากการสำรวจ
[ เดือน 12|08 ]
ครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010066
5 จำนวนประชากรทั้งหมดที่ตัวอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบ (type 1,3)
[ เดือน 12|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010004
6 จำนวนสถานที่ราชการ/ รัฐวิสาหกิจในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
[ เดือน 12|08 ]
แห่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010005
7 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม(ตาม พรบ.โรงงาน พศ.2535)ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
[ เดือน 12|08 ]
แห่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010011
8 จำนวนสถานประกอบการตาม พรบ.การสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดทั้งหมด
[ เดือน 12|08 ]
แห่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010007
9 จำนวนโรงแรม/ รีสอร์ท
[ เดือน 12|08 ]
แห่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010010
10 จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบที่มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่ใช้งานได้
[ เดือน 12|08 ]
หมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010014
11 จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบที่มีเสียงตามสายที่ใช้งานได้
[ เดือน 12|08 ]
หมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010020
12 จำนวนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด (ทุกวิชาชีพ)
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010021
12.1 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแยกรายวิชาชีพ
                           
'010032
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010033
- พยาบาลเวชปฏิบัติ
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010034
- พยาบาลวิชาชีพ
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010035
- พยาบาลเทคนิค
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010036
- นักวิชาการสาธารณสุข
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010037
- นักวิชาการ/ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010038
- เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010040
- นักการแพทย์แผนไทย/เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010041
- อื่น ๆ
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010042
12.2 จำนวนเจ้าหน้าที่ใน สสอ.ทั้งหมด
[ เดือน 12|04|08 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010081
12.3 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน PCC
คน                          
'010083
- พยาบาลวิชาชีพ
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010085
- ทันตแพทย์
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010087
- นักวิชาการ/ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010089
- เภสัชกร
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010091
- นักวิชาการสาธารณสุข
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010093
- จพ.สาธารณสุข
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010095
- แพทย์แผนไทย/ ผู้ช่วยแพทย์แผยไทย
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010097
- แพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัว
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010099
- นักกายภาพบำบัด
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'010101
- เจ้าพนักงานเภสัช
[ เดือน 12|04 ]
คน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0