Link เวปสสจ. Link โครงสร้างฝ่าย Link สถิติผู้ป่วย Link คู่มือแบบสอบสวน Link รายงานการสอบสวน


โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ๒๕๕๖

๑. บุคลากรในกลุ่มงานโรคติดต่อ มีจำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑.๑ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๖ คน
๑.๒ เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๓ คน
๑.๓ ลูกจ้างชั่วคราว(โครงการกองทุนวัณโรค) จำนวน ๑ คน
๒. โครงสร้างการบริหาร
๒.๑ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ คือ นายสุจริต สิงห์โต
๒.๒ รองหัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ ลำดับ ๑ คือ นางรุจิรา ศรีชมภู
๒.๓ รองหัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ ลำดับ ๒ คือ นางวิไลลักษณ์ หมดมลทิน
๒.๔ รองหัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ ลำดับ ๒ คือ นางนวลปราง ประทุมศรี
๓. โครงสร้างของกลุ่มงานโรคติดต่อ : แบ่งเป็น ๓ งาน ได้แก่
๓.๑ งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป เจ้าหน้าที่ ๓ คน ได้แก่
๓.๑.๑ นางรุจิรา ศรีชมภู ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่ ๑. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๒. งานควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
๓. งานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
๔. โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๕. งานแผนงาน
๖. งานควบคุมภายใน
๗. งานพัฒนาองค์กร(PMQA)
๓.๑.๒ นายยุวภพ กระเป๋าทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ
๒. งานป้องกันควบคุมโรคสัตว์สู่คน
๓. งานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อจากการสัมผัส
๔. งานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง
๓.๑.๓ นายสุรเชษฐ์ ฤทธิเหิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. งานป้องกันควบคุมโรคโดยแมลง
๒. งานป้องกันควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าว
๓.๒ งานวัณโรค เอดส์และกามโรค เจ้าหน้าที่ ๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ คน ได้แก่
๓.๒.๑ นางวิไลลักษณ์ หมดมลทิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานวัณโรค เอดส์และกามโรค มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. งานป้องกันควบคุมวัณโรค
๒. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย : งานวิชาการและศึกษาวิจัย
๓.๒.๒ นางธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ ดูบูโลซ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. งานป้องกันควบคุมโรคเอดส์
๓.๒.๓ นางสมพิศ ลาเหลา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. งานป้องกันควบคุมโรคเรื้อน
๒. งานป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ
๓. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๔. งานพัสดุและงานธุรการ
๓.๒.๔ นางสาววรนุช นาถสีทา เจ้าหน้าที่โครงการกองทุนโลก มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. โครงการส่งเสริมให้เข้าถึงการดูแลรักษาและควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรคในประเทศไทยปีที่ ๑ จังหวัดลพบุรี
๓.๓ งานเฝ้าระวัง สอบสวนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ ๓ คน ได้แก่
๓.๓.๑ นางนวลปราง ประทุมศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้างานเฝ้าระวัง สอบสวนและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อ มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. งานสอบสวนโรค
๒. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่อ (PHER)
๓. งานป้องกันโรคอุบัติใหม่
๔. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเดินหายใจ
๓.๓.๒ นายวิศนุนาท ชัยสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. งานศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยาจังหวัดลพบุรี
๒. งานเฝ้าระวังและข่าวกรองโรคติดต่อ
๓. งานพัฒนามาตรฐานงานระบาดวิทยา
๓.๓.๓ นางสาวธัญญธร แสงอิ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มีงานในความรับผิดชอบ ได้แก่
๑. งานข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก (โปรแกรม Alert)
๒. งานพัฒนาเครือข่าย SRRT
๓. งานการเงินและงบประมาณ

ผังโครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มงานโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖