Link เวปสสจ. Link โครงสร้างฝ่าย Link สถิติผู้ป่วย Link คู่มือแบบสอบสวน Link รายงานการสอบสวนโปลิโอ

สาเหตุ
เกิดจากผู้ป่วยได้รับ เชื้อไวรัสของโปลิโอ เข้าสู่ร่างกาย ทำให้มีอันตรายต่อระบบประสาทส่วนไขสันหลัง ทำให้เกิด ความพิการ และบางครั้งอาจทำให้ถึงตายได้ ซึ่งในรายที่รุนแรงจะมีผลทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อแบบถาวร

อาการและการติดต่อ
ติดต่อโดยการสัมผัส น้ำมูก น้ำลาย เสมหะหรืออุจจาระของผู้ป่วย เชื้อโรคสามารถติดต่อได้ตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข ้ได้ 2-3 วัน เชื้อจะยังคงอยู่ในลำคอผู้ป่วย ประมาณ 1 สัปดาห์ และพบเชื้อในอุจจาระได้ 3 ถึง 6 สัปดาห์หรือนานกว่านั้น ผู้ที่ได้รับ เชื้ออาจไม่แสดงอาการหรืออาจเป็นมากจนถึงขั้นอัมพาต อาการที่ป่วยคือ เริ่มต้นแบบเฉียบพลัน มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน จนกระทั่งมีอาการหนักคือ คอ และหลังแข็ง แขน ขาเป็นอัมพาต เมื่อเชื้อไวรัสเข้าไปตามระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้อของระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ทำให้ขาดอ๊อกซิเจน ผู้ป่วยจึงอาจเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอ ส่วนมาก เป็นเด็ก และผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว เด็กที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 5 ขวบ พบว่าเป็นโรคนี้มากที่สุด สำหรับผู้สูงอายุหากป่วยเป็น โรคโปลิโอ พบว่าจะมีอาการรุนแรงและเป็นอัมพาตได้มากกว่าผู้ป่วย ที่อยู่ในวัยเด็กและหนุ่มสาว ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับ เชื้อโรค และอายุของผู้รับเชื้อในเด็กอายุน้อยยังมีความรุนแรงกว่าเด็กโต

การป้องกัน
1. โดยการให้วัคซีนที่ใช้รับประทาน 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2,4 และ 6 เดือน ให้พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และเพิ่มอีก 2 ครั้ง เมื่ออายุ 18 เดือนและ 4-6 ปี ให้ผลเกิดภูมิคุ้มกันได้นาน อาจจะต้องให้เพิ่มเติม เมื่อมีการระบาดของโรค
2. ระวังเรื่องความสะอาดของอาหาร จะต้องล้างมือก่อนให้อาหารเด็กทุกครั้ง
3. หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในชุมชนที่แออัด และละเว้นการใช้สระว่ายน้ำสาธารณะ และไม่ควรให้เด็กออกกำลังจน เกินควร ในระยะที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ
4. กำจัดอุจจาระของผู้ป่วยให้ถูกหลัก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและให้ทุกคนถ่ายลงส้วมให้ถูกสุขลักษณะ