กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ลพบุรี
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข โดยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปากที่ดีทุกช่วงวัยแก่ประชาชน 
Image 0
Image 1
Image 2
Image 3

เรื่องควรรู้......

Welcome to Lopburi Dentistry Website

ด้วย กลุ่มทันตบุคลากร จังหวัดลพบุรี มีแนวคิดที่จะมีสื่อกลางในการทำงานร่วมกันของกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงาน ที่มีความรวดเร็วทันสมัย
ในการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในจังหวัดลพบุรี ทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่ม
ทันตบุคลากรจังหวัดลพบุรี ต่อสาธารณชนและบุคลากรกลุ่มอื่น ๆ จึงเป็นที่มาในการจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

ผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
ประชาชนจังหวัดลพบุรีที่มา : งานทันตสาธารณสุข สสจ.ลพบุรี .

เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากประชาชน
ใช้พัฒนางาน  จัดทำแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับปัญหาและบริบท ตลอดจนใช้ประเมินผลงาน
ของหน่วยงาน.Read More

สรุปรายงานข้อมูลสนับสนุน
งานทันตสาธารณสุข ที่มา : สำนักบริหารการสาธารณสุข

สำนักบริหารการสาธารณสุข  จัดทำโปรแกรม
พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสนับสนุนทาง
ทันตสาธารณสุข เพื่อการใช้งานและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงาน. Read More

กองทุนทันตกรรม

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นเอกภาพในการ บริหารกองทุนทันตกรรม ทั้งสร้างความมั่นใจ ให้แก่ประชาชนทุกคน ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ.Read More