สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

a1.gifโครงสร้างกลุ่มงาน
a1.gifติดต่อบุคลากรupdate01.gif
a1.gifเว็บบอร์ดกลุ่มงานwords_leaves_new.gif

a1.gifสมุดเยี่ยมgreenness_new.gif

a1.gifPHOTOBLOGaniberry01_red.gifa1.gifผลการดำเนินงานปี 2549
a1.gif
ภาพกิจกรรมa1.gifทะเบียนเจ้าพนักงาน
a1.gifกฎกระทรวงgeometry_hot.gif
      anidia_blue.gif
Power Point /บทความ/วิชาการ    a1.gifเมืองน่าอยู่
a1.gifส้วมสาธารณะupdate01_red.gif      

 anidia_blue.gif รายชื่อส้วมสะอาด ได้มาตรฐานปี49

 anidia_blue.gif ส้วมฉุกเฉิน

 anidia_blue.gif แนวทางการพัฒนาส้วมสาธารณะ      ปี50


a1.gifตลาดสด

a1.gifสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

a1.gifสถานบริการแต่งผม/เสริมสวย

 a1.gifสุขาภิบาลอาหาร
      anidia_blue.gif
สรุปผลการดำเนินงาน
     
anidia_blue.gif ข้อกำหนดและแบบตรวจด้านสุขาภิบาลอาหาร
      anidia_blue.gif ทะเบียนร้านอาหารแผงลอย
     
anidia_blue.gif ชมรมร้านอาหารแผงลอย
     
anidia_blue.gif ภาพกิจกรรม 
      
anidia_blue.gif เมนูชูสุขภาพ
a1.gif
น้ำสะอาด
a1.gifค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่a1.gifภาคเกษตรกรรม
     anidia_blue.gif สรุปผลการดำเนินงาน
     
anidia_blue.gif ภาพกิจกรรม
a1.gifภาคอุตสาหกรรม

มาตรฐานสุขาภิบาล/ตัวชี้วัด

 เวบลิงค์น่าสนใจ smoking_cool.gif

  symble_at_red.gifกรมอนามัยsymble_at_red.gif

  symble_at_red.gifเรียนกฎหมายออนไลน์symble_at_red.gif

  symble_at_red.gifศูนย์บริหารกฎหมายฯsymble_at_red.gif

 

 

 

          "หมู่บ้าน ชุมชน และเมือง มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัย"

 


         1. สร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาชุมชน เมือง ให้น่าอยู่ตามแนวทางเมืองน่าอยู่ และใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
         2. เพื่อให้มีสถานที่ สถานบริการ และสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
         3. ประชาชนกลุ่มวัยทำงานได้รับการเฝ้าระวังโรคจากอาชีพและส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

สรุปผลการประกวดสุดยอดส้วมระดับประเทศl_flag_thailand.gif

ประมวลภาพประกวดสุดยอดส้วม ปี 50

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิธรรมรักษ์ ปีงบประมาณ2550

ผลประกวดสุุดยอดส้วม ปี2550

การศึกษาดูงานเครือข่ายพัฒนาส้วมสาธารณะ จังหวัดจัีนทบุรี

 กิจกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดในปีงบประมาณ 2550

 

ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานตrococo_new.gif

รมช.สธ.เยี่ยมภัยแล้งwords_blueleaf_new.gif

งานประชุมสุดยอดส้วมโลก 2006text_cool_pink.gif

anired02_next.gif รวมภาพกิจกรรม ปี 2548 - 2549 anired02_back.gif
 

anired02_next.gif โครงการอาหารปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง
60 ปี แห่งการครองราชสมบัติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24-28 สิงหาคม 2549 บริเวณริมรั้วศูนย์สงครามพิเศษ
anired02_back.gif
 

 

 

 

anired02_next.gif การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2550
และการมอบรางวัลสุดยอดส้วมดีเด่นระดับเขต ปี 2549
anired02_back.gif

 

 

 

 

anired02_next.gif Big Cleaning Toilet Day จังหวัดลพบุ anired02_back.gif
 

anired02_next.gif การประกวดสุดยอดส้วมระดับประเทศ ปี 2549 anired02_back.gif
 

anired02_next.gif การดำเนินงานเมนูชูสุขภาพปี 2549 anired02_back.gif


anired02_next.gif งานมกรรมอาหารไทคัพ จังหวัดลพบุรี 20-29 ตุลาคม 2549 anired02_back.gif

 

 

 

 

 

 สาระน่ารู้
anipink02_rotate_next.gif การควบคุมแมลงวัน anipink02_rotate_back.gif
anipink02_rotate_next.gif ส้วมฉุกเฉิน anipink02_rotate_back.gif
anipink02_rotate_next.gif การสุขาภิบาลน้ำดื่ม น้ำใชanipink02_rotate_back.gif

 

 


ติดต่อกลุ่มงาน โทร.0-3642-1204 ถึง 8 ต่อ 115 แฟกซ์ 0-3641-2515

จัดทำโดย นายธมกร  เตชะมา นศ.ปวช.3/1
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี
http://thamakorn.ifastnet.com 

Website Editor:  นายคม  ขุมแร่

นักวิชการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ 086 3027001

E- mail:  talya_b7@hotmail.com