สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการพัฒนาการดำเนินโครงการสำคัญปี 2550
และพิธีมอบรางวัลประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี 2549
และพิธีมอบโล่ศูนย์เด็กเล็กดีเด่น
ในวันที่ 28 กันยายน 2549  
ณ วรบุรี อโยธยา คอนแวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา