สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

Big Cleaning Toilet Day จังหวัดลพบุรี
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาส้วมสาธารณะ
และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งจังหวัด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์