สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

นายชนบท  บัวหลวง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 7ว. หัวหน้ากลุ่มงาน

โทร 081-5609632 E-mail : Chon@anamai_moph.go.th

 


นายคม  ขุมแร่

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6

โทร 086-3027001 E-mail: talya_b7@hotmail.com

 


 นายมนตรี  ลิจุติภูมิ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5

โทร 086-5250590 E-mail: ml_2517@yahoo.com

 

 

นายณัฐวุฒิ  แดงสวัสดิ์

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5

โทร 081-8220661 Email: nuttawut_2519@hotmail.com