สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

การประกวดสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ปี 2549  

การประชุมสุดยอดโลก 2006

 ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนบรรจงรัตน
 

ประเภทสวนสาธารณะ : สวนอนุศาสนันท์ เทศบาลเมืองลพบุรี
 

ประเภทหน่วยงานราชการ : กองพัน สร.1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์