สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

                                     การดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ ปี 2549

             
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ได้ตรวจประเมินรับรองร้านอาหารที่ผ่านการรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวม 306 ร้าน ผลการประเมิน คือ ร้านอาหารผ่านการรับรองเมนูชูสุขภาพจำนวน 306 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรองร้านอาหารที่ผ่านเมนูชูสุขภาพ จำนวน 306 ร้าน พร้อมป้ายเมนูชูสุขภาพ และขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทัง 11 อำเภอ ในจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และผู้รับผิดชอบงานเมนูชูสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2549 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 

 

 

 

                      การดำเนินงานเมนูชูสุขภาพในแผงลอยนำร่องแห่งแรกของประเทศไทย   มีแผงลอย CFGT  บริเวณริมรั้วศูนย์สงครามพิเศษ (สระแก้ว)  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเมนูชูสุขภาพ มีจำนวน 32 ร้าน ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานเมนูชูสุขภาพ จำนวน 28 ร้าน (ร้อยละ 87.50) เมนูอาหารที่ได้รับรองเป็นเมนูชูสุขภาพจำนวน 28 เมนู (ร้อยละ87.50) จากจำนวเมนูอาหารที่ขอรับการวิเคราะห์ทั้งหมด 33 เมนู