สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุึข(นายมรกต กรเกษม)

ตรวจเยี่ยมภัยแล้ง ที่ อำเภอพัฒนานิคม เมื่อ 9 มีนาคม 2550


             
นายแพทย์มรกต กรเกษม รมช.สธ. และคณะเข้าตรวจเยี่ยมภัยแล้งในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม ผู้ว่าราชการ       

จังหวัดลพบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและนายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคมให้การต้อนรับและเยี่ยมชม

ตลาดสดพัฒนานิคม พบปะกับคณะกรรมตลาดพัฒนานิคม หลังจากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมระบบประปาขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลดีลัง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมร้านอาหารในพื้นที่และเยี่ยมผู้สูงอายุและให้โอวาทแก่ประชาชนและข้าราชการที่มา

ต้อนรับ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนร่วมดูแลสุขภาพของตนรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

และ ลด ละ เลิกอบายมุข