สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

Power Point กฎหมายสาธารณสุข


anired02_next.gif เครือข่ายการใช้กฎหมายสาธารณสุข anired02_back.gif
anired02_next.gif บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับกฎหมายสาธารณสุข anired02_back.gif
 anired02_next.gif แนวทางส่งเสริมการใช้กฎหมายสาธารณสุข anired02_back.gif

anired02_next.gifแนวทางการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข anired02_back.gif

ประชาชนจะได้อะไร จาก พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กับการใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุข

กฎหมายสาธารณสุขกับการควบคุมดูแลกิจการด้านอาหาร

กฎหมายสาธารณสุขคุ้มครองอะไรคนไทยบ้าง

การกำหนดเขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะของราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อกำหนดท้องถิ่น....เพื่อใคร

ใคร มีอำนาจ ในการควบคุมดูแล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ..2535

จะต้องทำอย่างไรเมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประสบการณ์การเนินงานกฎหมายสาธารณสุข

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

สุขลักษณะอาคารกับมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับธุรกิจสปา