ผลการดำเนินงานร้านอาหารและแผงลอย  ข้อมูล ณ.เดือน มิย. - สค. 2549
อำเภอ ประเภท ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้านอาหาร แผงลอย รวม ขั้นพื้นฐาน 8 ข้อ ท้องถิ่น 12 / 15 ข้อ CFGT
(แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) ร้านอาหาร แผงลอย รวม ร้อยละ ร้านอาหาร แผงลอย รวม ร้อยละ ร้านอาหาร แผงลอย รวม ร้อยละ
เมือง 124 116 240 124 116 240 100.00 124 116 240 100.00 77 92 169 70.42
พัฒนานิคม 54 66 120 54 66 120 100.00 54 66 120 100.00 48 57 105 87.50
โคกสำโรง 123 69 192 123 69 192 100.00 123 69 192 100.00 123 69 192 100.00
ชัยบาดาล 67 97 164 67 97 164 100.00 67 97 164 100.00 53 84 137 83.54
ท่าวุ้ง 29 116 145 29 116 145 100.00 29 116 145 100.00 26 86 112 77.24
บ้านหมี่ 24 149 173 24 149 173 100.00 24 149 173 100.00 22 134 156 90.17
ท่าหลวง 20 57 77 20 57 77 100.00 20 57 77 100.00 20 55 75 97.40
สระโบสถ์ 6 30 36 6 30 36 100.00 6 30 36 100.00 6 27 33 91.67
โคกเจริญ 4 8 12 4 8 12 100.00 4 8 12 100.00 4 8 12 100.00
ลำสนธิ 7 28 35 7 28 35 100.00 7 28 35 100.00 7 28 35 100.00
หนองม่วง 14 60 74 14 60 74 100.00 14 60 74 100.00 12 49 61 82.43
รวม 472 796 1268 472 796 1268 100.00 472 796 1268 100.00 398 689 1087 85.73