สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

 

มาตรฐานสุขาภิบาลและตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมwords_shape_new.gif

คำอธิบายประกอบการใชแบบประเมินเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ

แบบประเมินตลาดสดประเภท2และ3

ขอบเขต/นิยามศัพท์ตลาดสดน่าซื้อ

แบบตรวจรับรองมาตรฐานโต๊ะจีน

แบบตรวจรับรองมาตรฐานร้านชำ/ซูเปอร์มาร์เก็ต/รถเร่

มาตรฐานส้วมสาธารณะ

แบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล

คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

มาตรฐานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานสถานบริการแต่งผมเสริมสวย

คู่มือประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

แบบประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

แบบประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในบ้านพัก/แฟลตโรงพยาบาล

แบบประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานีอนามัย

มาตรฐานร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร