กล่องข้อความ: งานสาธารสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
นางนิรชรา ปานทอง
กล่องข้อความ: 1. จัดให้มี อสม.
2. ฝึกอบรม อสม.ใหม่
3. อบรมฟื้นฟู อสม.เก่า
4. อบรม อสม.ช.
5. พัฒนาหลักสูตรให้ทัน 
  เหตุการณ์

กล่องข้อความ: งานพัฒนาศักยภาพ
อสม./อสม.ช./กสค./อสม.น้อย
กล่องข้อความ: 1. ศึกษาวิจัย
2. พัฒนาองค์ความรู้
3. พัฒนานวัตกรรม  
  เกี่ยวกับการ
  จัดการสุขภาพ  
  ชุมชน
4. พัฒนาเทคโนโลยี 
  ที่สอดคล้องกับ
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กล่องข้อความ: 1. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
2. การพัฒนาหมู่บ้านจัดการ
  สุขภาพ
3. การพัฒนาตำบลจัดการ
  สุขภาพ
4. การสร้างความเข้มแข็ง
   ขององค์กรและชุมชน
กล่องข้อความ: 1. สิทธิและสวัสดิ์การ อสม.
2. ทุนการศึกษา อสม./บุตร
3. ค่าป่วยการ
4. การประกวด อสม.ดีเด่น
5. การรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ
กล่องข้อความ: 1. ข้อมูล อสม.
2. ข้อมูล อสม.ดีเด่น
3. ข้อมูลภาคี
  เครือข่ายสุขภาพ
4. ข้อมูลศูนย์การ
  เรียนรู้ชุมชน
5. ข้อมูลนวัตกรรม
  ชุมชน
กล่องข้อความ: 1. นิเทศ ติดตาม 
  ควบคุม กำกับ
2. ประเมินผล
  การดำเนินงาน

กล่องข้อความ: งานพัฒนายุทธศาสตร์
สุขภาพภาคประชาชน
กล่องข้อความ: งานสาธารณสุขมูลฐานกล่องข้อความ: งานสุขภาพภาคประชาชนกล่องข้อความ: งานประเมินผลและวิจัยกล่องข้อความ: งานเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
กล่องข้อความ: งานวิจัย

กล่องข้อความ: งานระบบข้อมูล
ข่าวสาร
กล่องข้อความ: งานประเมินผล

กล่องข้อความ: 1. พัฒนาบทบาทบุคลากรและ
  แกนนำสุขภาพ
2. สนับสนุนระบบสุขภาพ
  ภาคประชาชน
3. ส่งเสริมมาตรการทางสังคม 
  โดยกระบวนการ
  แบบมีส่วนร่วม
กล่องข้อความ: งานภาคีเครือข่าย

โครงสร้างงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน