รายการวันที่ 01 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ว(คุณสกาวรัตน์)ประชุมทีมหมอครอบครัว จำนวน 22 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน คบ.(คุณสมทรง) ประชุม VDO conference เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ปี 2560 จำนวน 5 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น