รายการวันที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

8.30-16.30 น กลุ่มงาน บค.(คุณวิมลพรรณ) การวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

8.30-16.30 น กลุ่มงาน CD.(คุณสิรษา)ประเมิน QTB จำนวน 40 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน นิติการ(คุณลักษณ์ลดากรณ์)สอบวินัย จำนวน 6 คน ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น