รายการวันที่ 03 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน CD(คุณสิรษา)ยุติเอดส์ จำนวน 45 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณพันธวัจน์)ประชุม COC จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน นิติการ(คุณลักษณ์ลดากรณ์)สอบวินัย จำนวน 4 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน นิติการ(คุณลักษณ์ลดากรณ์)สอบวินัย จำนวน 4 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน ย(ดร สุเทพ)ประชุมวิชการ จำนวน 30 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น