รายการวันที่ 07 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณรุจิรา)อบรมการจัดการธนาคารเลือด จำนวน 40 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน บค(คุณสุปราณี)ประชุมกรรมการเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน 10 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ต(คุณนงลักษณ์)อบรมฟื้นฟูความรู้ อฉช ในพื้นที่ 11 อำเภอ จำนวน 40 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน ต(คุณสิรษา)ประชุมTB-XDR จำนวน 40 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น