รายการวันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน คบ(คุณศกลวรรณ์)อบรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน(OTOP) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน บ(คุณดนุชา)ประชุมการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 10 คน ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น