รายการวันที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน บค(คุณสุนันทา)แพทย์เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

08.00-12.00 น กลุ่มงาน พอช.(คุณสกาวรัตน์)ประชุมผู้จัดการ PCC จังหวัดลพบุรี จำนวน 27 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน ป(คุณจงรักษ์)ประชุมคณะกรรมการบริหารงานผู้ประกันตนจังหวัดลพบุรี จำนวน 40 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน ส(คุณวิไลลักษณ์)เตรียมงานการประชุมพัฒนาการเด็กวันที่ 10 มีนาคม 2560 จำนวน 10 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น