รายการวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณพันธวัจน์) ประชุมเครือข่าย X-ray จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ส(ดร สุพัตรา)พัฒนาศักยภาพงานพัฒนาการเด็ก จำนวน 30 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน ส(คุณวิไลลักษณ์)จัดเตรียมเป็นห้องรับประทานอาหารกลางวันวิทยากร จำนวน 10 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น