รายการวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน NCD(คุณสิรญา)อบรมโปรแกรม Chronic Link จำนวน 50 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

11:00 น.

11.00-13.30 น กลุ่มงาน NCD(คุณสิรญา)จัดเลี้ยงอาคารกลางวันทีมวิทยากร จำนวน 4 คน ห้องประชุมพรหมาสตร์

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงานนิติการ(คุณวลิต)vdo conference เรื่องการใช้ความรู้การบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 40 คน พร้อมอุปกร์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน ย(ดร สุเทพ)การแผนปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉิน(IAP) จำนวน 20 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

ค้นหาวันอื่น