รายการวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน NCD(คุณสิรญา)ประชุมโปรกรม Choric link จำนวน 50 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ย(ดร สุเทพ)การแผนปฏิบัติการตอบโต้ฉุกเฉิน(IAP) จำนวน 20 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน คบ(คุณสมทรง)ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องนครโกษา

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์) CRM ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น