รายการวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณรุจิรา)เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุุ่มงาน ย(คุณภาวิณี)conference HDC ประจำเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 10 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์) warming sign ครั้งที่ 1 จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น