รายการวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงานแพทย์แผนไทย(คุณวรกิจ)อบรมทางไกล จำนวน 35 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ. (คุณพันธวัจน์)ประชุมเครือข่าย Paliative จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์) เชื้อดิ้อยา จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น