รายการวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณญานันท์)ประชุม stemiและRefer จำนวน 30 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณพันธวัจน์)ประชุม LAB จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ส(คุณณัฐสินี)ประชุม SP สทท สุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

09:00 น.

ประชุม SP สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 25 คน (เป้าหมาย รพ./สสอ.)

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน บค(คุณสัญญา)ประชุมเลขาคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น