รายการวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน ย(คุณโชคชัย)ประชุม 3 M จำนวน 30 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ประกัน(คุณชุติวรรณ)ประชุมการจัดทำต้นทุนและจัดเก็บรายได้สิทธิต่าง ๆ จำนวน 50 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์) CRM ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน ย(คุณวิจักขณ์)ประชุมแนวทางนิเทศงานยุทธศาสตร์ จำนวน 10 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น