รายการวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน คบ(คุณสมทรง)Teleconference การตรวจมาตรฐานร้านชำ จำนวน 3 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ย(คุณโชคชัย)ชมรมสาธารณสุข จำนวน 30 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน คบ(คุณสมทรง)ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล จำนวน 9 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น