รายการวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณญานันท์)ประชุมชี้แจง CRM จำนวน 40 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

8.30-12.00 น. กลุ่มงาน บค.(คุณวิมลพรรณ) ประชุมคณะกรรมการรับย้ายนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ว) จำนวน 7 คน พร้อมโสตอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น