รายการวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์)ประชุม Service Plan จำนวน 50 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

09:00 น.

ประชุม OSCC ห้องเจ้ากงจีน รร.ลพบุรีอินน์รีสอร์ท 60 คน (รพ./สสอ./รพ.สต.)

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน บค.(คุณวิมลพรรณ)ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สธ) จำนวน 9 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงานบริหารทั่วไป(คุณดนุชา)ติดตามความก้าวหน้างบลงทุน จำนวน 11 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น