รายการวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน คร(คุณนงลักษณ์)ประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์) warming sign ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน โรคไม่ติดต่อฯ(คุณสิรญา)การจัดทำโครงการ Smart Intermediate care จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

ค้นหาวันอื่น