รายการวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน คร(คุณนงลักษณ์)ประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์) warming sign ครั้งที่ 2 จำนวน 15 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น