รายการวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ.(คุณญานันท์) อบรมเชื้อดิ้อยาและการติดเชื้อในกระแสเลือด จำนวน 130 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

08:30 น.

8.30-12.00 น. กลุ่มงาน บค.(คุณวิมลพรรณ) ประชุมคณะกรรมการรับเลื่อน ผอ.รพสต.(จพ.อาวุโส) จำนวน 7 คน พร้อมโสตอุปกรณ์ ณ ห้องประชุมพรหมาสตร์

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณรุจิรา)ประชุมกลุ่มการพยาบาล จำนวน 80 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่งาน นิติการ(คุณวลิต)ประชุมคทง.ธรรมาภิบาล จำนวน 25 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมชลสิทธิ์

13:00 น.

13.00-16.30 นกลุ่มงาน บค(คุณวิมพรรณ)ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 คน ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น