รายการวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณญานันท์)อบรมWarning Sign สู่ รพ.สต. จำนวน 160 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน พ(คุณเรวัตร)ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาปฐมภูมิระดับจังหวัด จำนวน 20 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

13:00 น.

13.00-16.30 น กลุ่มงาน ท(คุณนาฏยา)conference ติดตามผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในระบบรางานห้องงานทัตนสาธารณสุข จำนวน 8 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น