รายการวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เวลา กลุ่มงาน รายการใช้ห้องประชุม

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ย (คุณโชคชัย)ประชุม กวป. จำนวน 50 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมลวะปุระ

08:30 น.

08.30-16.30 น กลุ่มงาน ส(คุณเถลิงศักดิ์)ประชุม Healthy Aging กินหลัง กินลม กินลืม จำนวน 63 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมนครโกษา

08:30 น.

08.30-12.00 น กลุ่มงาน บค(คุณวิมลพรรณ)ประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 7 คน พร้อมอุปกรณ์โสต ห้องประชุมพรหมาสตร์

ค้นหาวันอื่น