ขอแก้ไขแนวทางการดำเนินงานและการสนับสนุนงบประมาณโครงการควบคุมเละรักษาบาหวาน
ผู้รับ...ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอทุกแห่ง

รายละเอียด
เรียนประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอทุกแห่ง
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือ ที่ ลบ 0027.004/ว 952 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เรื่อง โครงการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงจังหวัดลพบุรี
ซึ่งแจ้งแนวทางการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ ไปให้แล้วนั้น
เนื่องจากมีการปรับแก้แนวทางการจัดสรรงบประมาณ จึงขอความกรุณาให้ตรวจสอบแนวทางฯใหม่ตามรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=460C3EC397SD9RS3ZWMCS8APNQS[68
กราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้
ขอบคุณค่ะ
อริยา บุรเทพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี