รายชื่อ อสม.เข้าร่วมอบรมต.แก่งผักกูด
ผู้ลงประกาศ...สุภาภภรณ์

รายละเอียดของข่าว
อสม.ตำบลแก่งผักกูด ที่เข้าร่วมอบรมเรื่องการดูแลสุขพาพบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาฯ วันที่ 24 สค.58
1.นางอัจฉราวดี ปราบทอง โทร086-1251441