ส่งรายชื่ิอเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ลงประกาศ...รคส.หมอยิ้ม

รายละเอียดของข่าว
*ร่วมงานเกษียณฯที่จังหวัดจันทบุรี
- ไม่มีผู้เข้าร่วม
*ร่วมประชุมวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่
-นายอุทัยวุธ แสงทอง รพ.สต.ซับจำปา
-นางขวัญใจ คนซื่อ รพ.สต.ซับจำปา
-นายจิระวัฒน์ ประเสริฐสังข์ รพ.สต.ทะเลวังวัด
-นายสุริยาวุฒิ อย่างสวย รพ.สต.หัวลำ
-นางสุภาภรณ์ ไกรสำโรง รพ.สต.แก่งผักกูด