ด่วน ครับ เชิญประชุม
ผู้ลงประกาศ...ท้วม

รายละเอียดของข่าว
ประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
เปลี่ยนจากวันที่ 18 กันายา เป็น
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


1.-https://www.dropbox.com/s/8yhwqa6jws1rcuz/-Allow580916-PN-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%5E%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%AF%5E%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf?dl=0

2.-https://www.dropbox.com/s/q6vpatu274vzlmx/-58-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99.pdf?dl=0