ฝากให้เสริมลองเปิดดูว่าใฃ่ไหม
ผู้ลงประกาศ...ท

รายละเอียดของข่าว
http://lri.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=3&flag_kpi_year=2015&source=kpi/kpi.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=0ecdbc306b23e09f92fe091e7ccf053d