ลงรายงานการสำรวจรถรับส่งนักเรียนปี 59
ผู้ลงประกาศ...ทิน

รายละเอียดของข่าว
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ให้ท่านแจ้งผู้เกียวข้อง สำรวจ และรายงาน รถรับส่งนักเรียนปี 59 ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ แล้วลงรายงาน ตามที่แนบมาด้วยนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UaVPUe893rXeHNFYKZT02sVQh1QgWu-tCISr3jOuOEc/edit#gid=0