ขอข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอย ฯ
ผู้ลงประกาศ...ท้วม

รายละเอียดของข่าว


ด่วนมากที่สุดในโลก
เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง
ขอข้อมูล การจัดการขยะมูลฝอย ฯ
หนังสือสั่งการ https://sites.google.com/site/upfiletl/hph1/env/590621-Env-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2.pdf?attredirects=0&d=1
แบบ http://www.phdb.moph.go.th/phdb/force_down.php?f_id=144
ขอข้อมูลภายใน วันที 23 มิถุนายน 2559